ODLICZENIE VAT OD USŁUGI NOCLEGOWEJ I GASTRONOMICZNEJ

Dotyczy: możliwość odliczenia podatku VAT (Ustawa) od usług cateringowych i usług wynajmu umeblowanych mieszkań

STAN FAKTYCZNY

Podatnik (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zawodowo zajmuje się organizacją imprez, w związku z czym świadczy między innymi usługi cateringowe (które nabywa od osoby trzeciej, a następnie sprzedaje) i usługi noclegowe, w wynajmowanych od osób trzecich lokalach. Podatnik nie wie, czy może później odliczyć podatek VAT od nabywanych od tych osób trzecich usług i towarów.

STAN PRAWNY

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) wyłączona została możliwość odliczenia kwoty podatku należnego w odniesieniu do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkami wskazanymi w tym przepisie.
Sformułowanie „usługa noclegowa” nie zostało zdefiniowane w Ustawie. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (z wyłączeniem usług elektronicznych). PKWiU nie wyszczególnia osobno „usługi noclegowej”, nie sposób również kwalifikować jej jako usługę elektroniczną, stąd „usługa noclegowa” jest de facto częścią usługi hotelarskiej, która obejmuje usługi związane z zakwaterowaniem oraz inne towarzyszące, wliczone w cenę rachunku za nocleg. Tak rozumiana usługa noclegowa nie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego, gdy podatnik nie świadczy usług turystyki określonych w art. 88 ust 1 pkt 4 a) Ustawy, ale jako część innej (złożonej) usługi już tak (o ile taka usługa na podstawie innych przepisów nie została także pozbawiona możliwości odliczenia podatku VAT). Jeżeli więc usługa noclegowa wchodzi w skład dużego zlecenia (organizacja konferencji, eventy, imprezy), w ramach którego wchodzi przykładowo: przejazd, nocleg, wyżywienie, sala konferencyjna, catering, wynajem sprzętu i imprez towarzyszących powinna być traktowana jako jedna usługa obciążona stawką 22%, a fakt, iż w jej ramach jest usługa noclegowa i wyżywienie nie może wpływać na prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy.

W odniesieniu do usług gastronomicznych wskazać należy, iż jeżeli zakupione usługi wchodzą w skład usługi gastronomicznej (art. 88 ust. 1 pkt. 4 Ustawy), sklasyfikowanej wg PKWiU jako „Usługi gastronomiczne” (55.3) podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli zaś nabyte usługi nie wchodzą w zakres powyższej klasyfikacji podatnik ma prawo do dokonania odliczenia. Oznacza to, iż jeżeli dostawca usługi gastronomicznej opisał ją „Konsumpcja (55.30)” lub „usługa gastronomiczna (53.30.13)” nie można odliczyć podatku w razie późniejszego „odsprzedania usługi”, jeśli podatnik nie świadczy usług turystycznych (oraz spełnia dodatkowe kryteria) lub usługi przewozu osób nabywających gotowe posiłki dla pasażerów.

Kancelaria na marginesie wskazuje, że usługa catreingowa jest sklasyfikowana w innym dziale niż usługa gastronomiczna, stąd art. 88 ust. 1 pkt 4 nie ma do niej zastosowania i Podatnik może obniżyć podatek należny o podatek naliczony z tytułu zakupu tych usług, o ile są one wykorzystywane do czynności opodatkowanych zgodnie z art. 86 Ustawy i jeżeli mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo zauważyć należy, że generalną zasadą prawa podatkowego jest możliwość odliczenia podatku naliczonego, zaś pozbawienie podatnika tego prawa jest wyjątkiem i tym samym nie może być interpretowany rozszerzająco.

Na marginesie niniejszej opinii wskazać należy, iż polski urzędy skarbowe zazwyczaj kierują się, przy określaniu charakteru usługi wspomnianą Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Procedura ta prowadzi często do sporów, które polscy podatnicy wygrywają ostatecznie przed sądem wspólnotowym, który bada cechy charakterystyczne danej usługi i na podstawie wyników takiego „dochodzenia” ustala jakie usługi są rzeczywiście świadczone.

Wojciech Wołoszczak | 09.04.2008r.

Dokument do pobrania (PDF)

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }